Lịch sử

Xếp hình đồng hồ
Xếp hình đồng hồ

Giới thiệu về đồng hồ, các biểu tượng phút - giờ trên đó. Quy tắc...

Liên hệ

Đồng hồ thứ nhất (1 kim)
Đồng hồ thứ nhất (1 kim)

Giới thiệu về đồng hồ, các biểu tượng phút - giờ trên đó. Quy tắc...

Liên hệ

Đồng hồ thứ nhì (2 kim)
Đồng hồ thứ nhì (2 kim)

Giới thiệu về đồng hồ, các biểu tượng phút - giờ trên đó. Quy tắc...

Liên hệ

Đồng hồ 60 phút bằng chốt cắm
Đồng hồ 60 phút bằng chốt cắm

Giới thiệu về đồng hồ, các biểu tượng phút - giờ trên đó. Quy tắc...

Liên hệ

Đồng hồ số
Đồng hồ số

Giới thiệu về đồng hồ, các biểu tượng phút - giờ trên đó. Quy tắc...

Liên hệ

Hộp thẻ giờ - giờ đúng (thẻ 3 phần), tiếng Việt
Hộp thẻ giờ - giờ đúng (thẻ 3 phần), tiếng Việt

Giáo cụ 3-6 tuổi, góc Lịch sử

Liên hệ

Hộp thẻ giờ - giờ rưỡi (thẻ 3 phần), tiếng anh
Hộp thẻ giờ - giờ rưỡi (thẻ 3 phần), tiếng anh

Giáo cụ 3-6 tuổi, góc Lịch sử

Liên hệ