Giá trị cốt lõi

Chúng tôi đề cao những giá trị bền vững lâu dài dựa trên các giá trị cốt lõi của tập thể trên các khía cạnh sau:

 - Minh bạch: Mọi thông tin và luồng thông tin của chúng tôi đề cao sự minh bạch với cả đối tác lẫn nội bộ để khẳng định niềm tin của bạn dành cho chúng tôi là đáng giá!

 - Trách nhiệm: Trách nhiệm được chúng tôi đề cao để đem đến những giá trị thiết thực cho chính nhân viên trong công ty, cho nền giáo dục và cho cộng đồng

 - Lắng nghe: Có lắng nghe mới có thấu hiểu!. Có thấu hiểu mới đem lại giá trị đích thực!. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến từ cả đối tác lẫn nhân viên.

 - Chủ động: Bên cạnh việc lắng nghe để thấu hiểu, chúng tôi luôn chủ động trong việc tiếp cận phương pháp và công nghệ mới.